תפילה ללידה קלה- נוסח לאשה

מנהג לקרוא כל יום 5 פרקי תהילים מתוך: א,ד,ה,ח,כ,ל"ה,נ"ז,צ"ג,ק"ח,קמב.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שבזכות מזמורים אלו שקראתי לפניך תקל מעלי את-צער העיבור, ותוסיף ותתן לי כח כל ימי העיבור שלא יֻתש כוחי ולא כוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימי ללדת. ובבוא השעה ואשב על הָאָבְנַיִם תשמרני ברוב חסדיך מכל-צער ומכל-כאב ואלד בשעה קלה כתרנגולת. והולד יצא לאויר העולם בנחת ולא בצער, ויולד בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות. ויגדל בחן וחסד ובעושר ובבריאות כל הימים. ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב בעלי במידה טובה בישועה ורחמים. ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד, בתורה וביראת שמים לחופה ולמעשים טובים. ועינינו ועיני כל קרובינו רואות. ויקוים בזרענו "דור ישרים יבורך" אמן!

Comments